Senast ändrad: 21 december 2020

Kontakt

Om strategisk kompetensförsörjning skola

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På denna webbplats finns material samlat för att ge sådant stöd.

Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande lösningar och initiativ.

Ett urval av stöd

En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla arbetsgivare bland annat kan erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen och en ändamålsenlig organisation. Centrala parter har med anledning av detta gett sin syn på ett antal områden i en förnyad Bilaga 4a – förtroendeskapande arbete. Bilagan finner du i parternas Huvudöverenskommelse HÖK 18.

På webbplatsen har centrala parter samlat vissa verktyg och material som kan användas inom ramen för det lokala arbetet specifikt vad gäller områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

Strategisk kompetensförsörjning omfattar många olika aspekter och områden. Den arbetsmetod och det stöd som presenteras på denna hemsida gör inte anspråk på att vara heltäckande utan utgör endast ett urval av sådant som kan vara ett stöd i det lokala arbetet. Centrala parter avser fortsätta att arbeta med stödet att under avtalsperioden, och kompletterar webbplatsen löpande med lämpligt stödmaterial som vi enas om.

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kan även via sina egna hemsidor ha ytterligare stöd som ni kan välja att komplettera med i de fall ni enas om detta.

Skola

Där uttrycket ”skola” nämns menas genomgående samtliga skolformer, och där uttrycket ”lärare” nämns menas genomgående samtliga yrkesgrupper som omfattas av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråds avtalsområde.

Strategisk kompetensförsörjning – hur har det gått?

Sveriges Kommuner och Regioner, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bjöd den 17 november in till seminarium om det partsgemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Vid seminariet får du veta mer om det partsgemensamma arbetet och hur långt arbetet har kommit på lokal nivå. Du får även höra om Skolverkets Lärarprognos 2019.

Partsgemensamma konferenser

Parterna har vid gemensamma konferenser presenterat det planerade stödet som återfinns på denna webbplats. Bildpresentation och film från konferensen i sin helhet finns tillgänglig att ta del av.

Presentationer

Sammandrag strategisk kompetensförsörjning inom skola

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!