Senast ändrad: 31 augusti 2020

Kontakt

Västerås stad

I Västerås har parterna genomfört ett arbete med fokus på arbetsmiljö och arbetsbelastning.

En partsgemensam grupp med fyra representanter från HR, en från LR och en från Lärarförbundet har drivit arbetet. Gruppen har stött och blött de utmaningar Västerås stad har, utifrån nuläge såväl som önskat läge. Arbetsmiljö och arbetsbelastning prioriterades högst och inslag i dessa som är extra viktigt att ta itu med definierades. Lönebildningsfrågorna fick stå över detta första år.

Gruppen skapade en egen Powerpoint utefter prioriterade områden och det fortlöpande systematiska kvalitetsarbetet. Suntarbetsliv användes som grundmall, många länkar går direkt dit.

Powerpointen är medvetet enkel och kort så att varje skola eller förskola skulle kunna använda sig av den oavsett hur mycket eller lite man jobbat med liknande frågor innan. Den kan utökas vid behov. Materialet ska användas under vårens (2020) APT:er och innehåller förslag på upplägg kring ett antal diskussionsfrågor som är själva stommen, noggrant utformat för att förenkla genomförandet så att inget skulle falla på att ”vi förstod inte hur vi skulle göra”.

Arbetet på arbetsplatserna leds partsgemensamt av rektor och ombud, där ombud finns. Finns inte ombud, kan andra förtroendevalda bistå om eller när rektor hör av sig.

Implementerad Powerpoint

Powerpointen implementerades i tre steg:

  1. På högsta ledningsnivå (HR-direktör och verksamhetschefer bl.a.).
  2. I tre olika ledarforum, ett/område (förskola, skola, gymnasium).
  3. Med alla ombud via ett stort ombudsmöte.

Information har även gått ut via mail och Västerås stads medarbetarsida.

I anteckningarna i Powerpointen finns råd till cheferna.

Arbetsbelastning och arbetstid, APT-material (Powerpoint, nytt fönster)

Arbetsbelastning och arbetstid, APT-material (PDF, nytt fönster)

Framgångsfaktor

Arbetet för att skapa en god arbetsmiljö och en rimlig belastning behöver ske på varje skola. APT är ett partsgemensamt forum och ombuden skall vara delaktiga i utformning och genomförande. Det som framkommer på APT skall föras in i en handlingsplan.

Parterna ser en framgångsfaktor i att alla chefer och den högsta ledningen fick informationen samtidigt och hade möjlighet att ställa frågor till ”partsgemensamma gruppen”.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet på skolorna var tänkt att ske under vårterminen 2020 men på grund av covid-19:s påverkan på verksamheterna, görs det i slutet av vårterminen 2021 i stället.

Avsikten är också att ta till vara erfarenheterna i planeringen av ett arbete kring lönebildning.

Slutsatser

Smidigheten med att genomföra arbetet berodde helt på den partsgemensamma gruppens engagemang. Åsikterna som gick isär berikade diskussionerna och landade i ett arbete som är precis lika mycket en fackligt vinst som arbetsgivarens.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!