Senast ändrad: 30 juni 2020

Kontakt

Mora

I Mora har parterna gripit sig an flera av de områden som pekas ut i HÖK 18.

 • Arbetsmiljö: Friskfaktorer och förbättrad samverkan på alla nivåer för ökad delaktighet.
 • Arbetsorganisation/arbetstid: Utveckla uppdragsdialoger och mallar för tjänsteplanering.
 • Lönebildning: Analys av lönebilden och en ökad transparens i lönesättningen.

En arbetsgrupp med fackliga parter, HR samt förvaltningschefer för grund-, för-, gymnasie- och kulturskolan bildades tidigt och har haft regelbundna möten sedan dess. Ett möte med Skolledare och ombud kring handlingsplan för HÖK18-arbetet genomfördes för att få till en känsla av att "vi gör det tillsammans".

Handlingsplan (PDF, nytt fönster)

Lön

Medarbetare och chefer behöver få en mer gemensam bild av hur löner i kommunen sätts. Dialog måste till för att parterna ska förstå varandra i diskussioner om lön samt få en bättre helhetssyn över lönebilden i kommunen för att veta vilka åtgärder som ska vidtas.

 • I april ska vi ha lönebildsanalys med Janne Lundeberg tillsammans med förvaltningschefer och HR.
 • I höst ska vi ha utbildning om lönesättning för ombud och chefer med HR och Janne Lundeberg tillsammans.
 • Arbetsgivaren har erbjudit utbildning för alla medarbetare i "Så sätts din lön" i januari 2020.
 • Lönearbetet revideras och material kring lönebildning och praktiskt konkretisering av lönekriterier i arbetsgruppen är under utformning av HR?

Samverkan

Utvärderingar av samverkan har skett centralt där vi sett avtalet håller men att det finns en del att önska när det gäller tillämpningen av det. Utvärdering har påbörjats på förvaltningarna.

 • Ombud och rektorer har i uppdrag att få igång diskussioner på APT om hur APT fungerar och skulle vilja att det fungerar.
 • En arbetsgrupp tar fram ett årshjul med stödmaterial för att öka kvalitén på samverkan och dialogen mellan parterna sant förbättra APT. Detta ska leda till en ökad delaktighet, bättre arbetsmiljö (fokus på friskfaktorer och SAM/OSA) samt diskussioner om lönesättning och lönekriterier.

Årshjul (Word, nytt fönster)

Arbetstid

För att få mer hållbara tjänster i kommunen ser vi ett behov av praktiska verktyg för tjänsteplanering samt behov av att utveckla uppdragsdialogen.

 • På Mora gymnasium har vi tagit fram en mall för tjänstefördelning för hållbara tjänster. Den provades inför detta läsår men har skruvats på lite till.
 • En mall togs fram för att underlätta för rektorerna när de ska göra sin tjänsteplanering och leda till en bättre arbetsmiljö och belastning för lärarna. Vi utgick från LR:s arbetstidsmodell när vi tänkte och gjorde vår egen light-version av den. Mallen är kanske inte så tydlig att förstå för en som inte är insatt i den. Kontakta oss gärna för en närmare förklaring av hur vi har tänkt.

Mall för tjänstefördelning (Excel, nytt fönster)

Mall för tjänsteplanering (Word, nytt fönster)

Utvärdering

Vi har gjort grundarbetet men har mycket av genomförandet kvar. Det blir en utmaning att få handlingsplanerna att bli praktisk verkstad. Vi möter ett visst motstånd från chefer och ombud som är rädda att handlingsplanerna kommer att bli "ännu en sak att genomföra, pålagd uppifrån"

Vi tror att arbetsgruppen har varit av stor vikt för arbetet kring HÖK18 som vi påbörjat i kommunen. Vi tror också att det varit en framgångsfaktor att vi åkte ner till Stockholm tillsammans på den partsgemensamma konferensen och påbörjade analysarbetet redan innan vi åkte ner dit.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!