Senast ändrad: 21 augusti 2020

Kontakt

Malmö grundskola

Omkring årsskiftet 2018/19 ledde en dialog mellan arbetsgivare och de båda lärarförbunden fram till en gemensam slutsats om att partsgemensamt fördjupa arbetet med att förbättra och säkerställa en god arbetsmiljö på Malmös grundskolor.

Som grund för arbetet skulle HÖK 18 finnas. I HÖK 18 betonas arbetsmiljön för skolledare, lärare, övriga medarbetare och elever som en central fråga för verksamheten och dess utveckling.

En partsgemensam arbetsgrupp och en partsgemensam styrgrupp utsågs och ett uppdrag till arbetsgruppen formulerades i form av ett direktiv. Direktivet beslutades i förvaltningsledningen i februari 2019 och omfattar ett syfte, en beskrivning av uppdraget och frågeställningarna, utgångspunkter för uppdraget, intressenter och målgrupper samt fyra stycken konkreta frågeställningar för arbetsgruppen att besvara i form av en skriftlig rapport. Den skriftliga rapporten ska innehålla en kartläggning och förslag samt en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Den skriftliga rapporten ska vara färdig den siste juni 2020.

Arbetsgruppen fick parallellt med direktivet i övrigt, i oktober 2019, i uppdrag att ta fram konkreta anvisningar för skolorna att tillämpa i samband med schemaläggning under våren 2020 inför schemaläggning av läsåret 2020/21. Anvisningarna skulle ha sin utgångspunkt i stödmaterialet kompetensforsorjningskola.se.

Checklista för schemaläggning (Word)

Uppdraget syftar till att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö på varje skola i Malmö för personal och elever. Detta nås genom att stärka samverkan och samsyn kring:

  • Arbetstid - hela arbetstiden (både reglerad och förtroendearbetstid). Fokusera speciellt på denna punkt.
  • Arbetsorganisation - bemanning, tjänstefördelning och schema.Fokusera speciellt på denna punkt.
  • Arbetets innehåll - uppdrag och förväntningar på medarbetare.
  • Arbetsmiljö - arbete med OSA.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!