Senast ändrad: 28 augusti 2020

Kontakt

Karlshamn – arbetsmiljö och organisation

Efter konferensen i Malmö planerade parterna en "kick off". En central grupp med AG-representanter och fackliga träffades i augusti 2019. RO från bägge förbund deltog. Det beslutades att under verksamhetsår 19/20 börja med det mest konkreta av dialogstöden, arbetstid.

Ett syfte var att medarbetare och chef ska få samsyn genom samtal och utbildning i avtal och lagstiftning vid stegen:

 1. Synliggöra.
 2. Skapa samsyn.
 3. Genomföra.

Alla enheter fick i uppdrag att innan oktober ha genomfört dialogstöd på APT. Personal fick god tid att läsa igenom och förbereda. Efter genomförda APT har materialet sammanställts via enhetschef -> skolchef-> av centrala gruppen. Förbättringsområden har pekats ut.

I planeringen inför hösten 2020 ska de förbättringsförslag som man enats om på enheten, omsättas i praktiken.

Utvärdering av parterna (förslagsvis under september 2020)

 • Syns ett avtryck av det som enheten kom fram till?
 • Vad har förändrats?
 • Hur har processen gått till?
 • Får ombuden färre frågor om ramtider, lunchtider med mera och kan det indikera en förbättring?

Gymnasieskola

Inom gymnasieskolan behöver samverkan kring tjänsteplanering påbörjas tidigare i processen, förslagsvis utifrån medarbetarsamtal. Det underlättar förståelsen för varför tjänstefördelningen ser ut som den gör. Rektorsgruppen där flera är nya är en nyckelgrupp för att lyckas.

Förskola

För förskolan utreds ett nytt resursfördelningssystem. Detta behöver omfatta socioekonomisk bakgrund, orosanmälningar och vistelsetid. För F-klass behöver förskolans kunskap om behov av stöd tas tillvara.

Resurspersoner

Resurspersoner behöver hanteras flexibelt utifrån behov.

Möten och mötesstruktur: fokus för kommande verksamhetsår

 • Efterfrågan av mer tid till samplanering.
 • Organisation för att möjliggöra möten.
 • Dagordning och förväntningar vad mötet ska innehålla.
 • Vem vänder sig mötet till?

Slutsatser

Dialogunderlaget ansågs bra och konkret material. Eftersom all personal har varit involverade har arbetet kunnat synliggöra roller och medarbetaransvar. Parterna är överens om att det har varit ett meningsfullt arbete som har öppnat upp diskussioner om arbetsmiljö och organisation. Parterna har fått en öka medvetenhet och kunskap kring arbetstidens betydelse i hela organisationen. Det finns förstås skillnader i synsätt men parterna är överens om att det är bra att ha "alla korten på bordet" när arbetet med implementering nu ska börja.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!