Publicerad 20 april 2023

Strategisk kompetensförsörjning skola

SKR, Sobona och Sveriges Lärare har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 21) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. På denna webbplats finns material samlat för att ge sådant stöd.

Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett demografiskt utmanande läge, där skolans övriga utmaningar är fortsatt många, krävs flera samverkande lösningar och initiativ.

Ett urval av stöd

En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla arbetsgivare bland annat kan erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen och en ändamålsenlig organisation. Centrala parter har med anledning av detta gett sin syn på ett antal områden i en förnyad Bilaga 4a – förtroendeskapande arbete. Bilagan finner du i parternas Huvudöverenskommelse HÖK 21.

HÖK 21, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Strategisk kompetensförsörjning omfattar många olika aspekter och områden. Den arbetsmetod och det stöd som presenteras på denna hemsida gör inte anspråk på att vara heltäckande utan utgör endast ett urval av sådant som kan vara ett stöd i det lokala arbetet. Centrala parter avser fortsätta att arbeta med stödet att under avtalsperioden, och kompletterar webbplatsen löpande med lämpligt stödmaterial som vi enas om.

SKR, Sobona och Sveriges Lärare kan även via sina egna hemsidor ha ytterligare stöd som ni kan välja att komplettera med i de fall ni enas om detta.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sobona

Sveriges Lärare

Skola

Där uttrycket ”skola” nämns menas genomgående samtliga skolformer, och där uttrycket ”lärare” nämns menas genomgående samtliga yrkesgrupper som omfattas av Sveriges Lärares avtalsområde.