Publicerad 20 april 2023

Diskussionsstöd – lön och lönestruktur

Ett utvecklat partsgemensamt arbete kan förbättra skolans resultatutveckling, läraryrkets attraktivitet och underlätta kompetensförsörjningen. En viktig pusselbit handlar om lönebildning. Här finner du material som stöd för den lokala dialogen om lön och lönestruktur.

Materialet togs fram under HÖK 18 men är fortsatt aktuellt för det lokala arbete som bedrivs inom ramen för HÖK 21.

SKR/Sobona och Sveriges Lärare har tagit fram ett specifikt material för att stödja och utveckla lokala parters dialog om lön och lönestruktur. Det utgör en del i ett samlat stöd som parterna tagit fram för arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.

Materialet kan användas i sin helhet, i valda delar och/eller med komplettering av eget material från lokala processer som rör lönebildning, styrprocess och kompetensförsörjning. Kika gärna igenom materialet innan ni sätter igång arbetet och komplettera med era egna bilder där ni så önskar, eller hoppa över sådant som ni som parter anser att ni redan hanterar.

Dialogen och arbetet med lönebildningen ska bidra till att nå en ändamålsenlig helhet i de insatser och aktiviteter som görs för att trygga skolans kompetensförsörjning.

Diskussionsunderlag

Materialet utgörs av en PowerPoint presentation som består av två delar:

Del 1

Innehåller en teoretisk bakgrund till lönebildningen som en viktig del i helheten vad gäller arbetet med kompetensförsörjning.

Del 2

Utgör ett steg-för-steg diskussionsunderlag om lön och lönestruktur.

Mötesledaren kan med fördel ta stöd av den vägledning som finns i PowerPoint-materialets anteckningsfält. Gå gärna igenom materialet i förväg och gör en tidsplanering för genomgången av den teoretiska delen 1, och arbetet i del 2 (inklusive de ev. egna bilder/material ni lägger till).

Diskussionsunderlag – Lön och lönestruktur (PowerPoint) Powerpoint, 1 MB.