Publicerad 31 januari 2022

Lönebildning

Lönebildning är en av flera viktiga områden att omhänderta för att säkra kompetensförsörjningen till skolan. Här har centrala parter samlat sådant som kan utgöra ett stöd till ert gemensamma arbete med lönebildning.

Materialet togs fram under HÖK 18 men är fortsatt aktuellt för det lokala arbete som bedrivs inom ramen för HÖK 21.

I HÖK 21 har tidigare uppmaningar och skrivningar om analys av lönestruktur stärkts ytterligare. För att uppnå en önskvärd lönestruktur och stärka lönebildningens legitimitet fordras ett strategiskt och långsiktigt arbete.

Efter avslutad löneöversyn ska arbetsgivaren göra en uppföljning och analys av lönenivåer och lönestruktur inom respektive yrke. En partsgemensam dialog ska föras om uppföljningens och analysens resultat och särskild vikt ska läggas på kompetens, särskilt ansvar, yrkesskicklighet och erfarenhet som bidrar till verksamhetens mål sett över tid.

Huvudöverenskommelse (HÖK) med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Här hittar ni ett diskussionsunderlag (från HÖK 18, fortfarande aktuellt) för ert arbete med just lön och lönestruktur, samt framgångsfaktorer för lokal lönebildning. Ni finner också de delar i avtalet där centrala parter valt att uttala sig särskilt i fråga om lönebildning samlat i ett särskilt dokument.