Publicerad 31 januari 2022

Arbetsorganisation

Det behövs en helhetssyn i arbetet med att utveckla skolans organisation så att alla medarbetares kompetens tas till vara och utvecklas på ett sätt som stödjer verksamhetens resultat, en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.

Parterna har i en förnyad bilaga 6 till HÖK enats om att gemensamt uppmuntra till lokalt arbete för att uppnå en ändamålsenlig arbetsorganisation som kännetecknas av balans mellan uppdrag och förutsättningar. Ett arbete som ska skapa förutsättningar för förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse för elever, i alla skolformer, och bidra till att stärka förutsättningen för långsiktig kompetensförsörjning. För detta arbete finns ett processtöd att tillgå.

Att arbeta för en god organisation och utvecklade arbetssätt är en viktig del av den strategiska kompetensförsörjningen. Det är naturligt att skolledare och lärare prövar nya metoder, arbetssätt, arbetsorganisation och tillvaratar forskning och bidrar till att forskning initieras samt integrerar digitaliseringens fördelar i verksamheten. Det ställer krav på resurser och organisation, likväl som ett självständigt och kritiskt värderande förhållningssätt.

Stödmaterial

Här finns några verktyg för att utveckla parternas samarbete kring delar som rör arbetsorganisation.