Senast ändrad: 28 februari 2020

Kontakt

Arbetsorganisation

Det behövs en helhetssyn i arbetet med att utveckla skolans organisation så att alla medarbetares kompetens tas till vara och utvecklas på ett sätt som stödjer verksamhetens resultat, en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.

Att arbeta för en god organisation och utvecklade arbetssätt är en viktig del av den strategiska kompetensförsörjningen. Det är naturligt att skolledare och lärare prövar nya metoder, arbetssätt, arbetsorganisation och tillvaratar forskning och bidrar till att forskning initieras samt integrerar digitaliseringens fördelar i verksamheten. Det ställer krav på resurser och organisation, likväl som ett självständigt och kritiskt värderande förhållningssätt.

Stödmaterial

Här finns några verktyg för att utveckla parternas samarbete kring delar som rör arbetsorganisation.

Rätten till introduktion för lärare regleras i Skollagen och är av stor betydelse för hur man trivs och stannar i yrket. Skolverket tillhandahåller information och stöd i frågan.

Med Suntarbetslivs digitala verktyg Bättre möten, kan ni utveckla kommunikation vid möten i arbetsgrupper.

Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

För att nå en ändamålsenlig organisation kan lokala parter ta stöd i bilaga 6 Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse i HÖK 18.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!