Senast ändrad: 6 december 2019

Kontakt

Stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder för att minska eller ta bort risker samt följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Här finns olika material och stöd som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna i samverkan stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Genom bland annat Suntarbetsliv publiceras stöd samt kommuniceras forskningsresultat så att kunskap från forskning kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna och för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska underlättas lokalt.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen men alla anställda har en skyldighet att medverka och bidra till en god arbetsmiljö. Skyddsombuden har en särskild ställning i arbetsmiljöarbetet.

SAM är grunden för arbetsmiljöarbetet

SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, illustreras ofta som ett hjul, vilket symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är:

  • undersökning av verksamheten
  • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
  • åtgärder för att minska riskerna – om inte åtgärderna genomförs omedelbart ska en skriftlig handlingsplan upprättas
  • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Stödmaterial

Vår arbetsmiljö är en undersökningsmetod där medarbetarna deltar aktivt och får gemensamma upplevelser som väcker engagemang och skapar förankring och förståelse för befintliga värden och utmaningar Metoden syftar till att hjälpa er att vårda det som fungerar bra och utveckla det som kan bli bättre. Det ger en bild av nuläget och hjälper er att prioritera nästa steg.

Verktyget Vår arbetsmiljö från Suntarbetsliv hjälper er att vårda det som fungerar bra och utveckla det som kan bli bättre. Det ger en bild av nuläget och hjälper er att prioritera nästa steg.

Hur gör man för att få till en god arbetsmiljö? Det får du veta i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – speciellt anpassad för kommuner och regioner.

Kort beskrivning av OFR:s broschyr.

I denna broschyr från Arbetsmiljöverket finns vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Den innehåller en checklista över vad som behövs för att uppfylla ansvaret för arbetsmiljön.

I denna broschyr från Suntarbetsliv finns vägledning för att göra en riskbedömning vid förändringar i verksamheten.

I denna broschyr från Arbetsmiljöverket beskrivs hur och varför tillbud ska rapporteras. Att rapportera tillbud är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

IA-systemet är utvecklat för att hantera tillbud och avvikelser inom kommunernas arbetsmiljö.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!