Senast ändrad: 29 oktober 2020

Kontakt

Den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om enskildas mående och mellanmänskliga relationer. Stress, högt arbetstempo och dåliga möjligheter till att delta och påverka är exempel på risker i den psykosociala arbetsmiljön.

Den psykosociala arbetsmiljön består av många delar. Det handlar bland annat om mängden arbetsuppgifter, arbetstempo, relationer till såväl barn/elever, vårdnadshavare som till kollegor och ledning, risk för hot och våld med mera.

Suntarbetsliv har tagit fram ett digitalt material där enskilda kan uppskatta sin egen stressnivå och om det kan finnas anledning att söka stöd.

Stödmaterial

Suntarbetsliv har tagit fram ett digitalt material där enskilda kan uppskatta sin egen stressnivå och om det kan finnas anledning att söka stöd.

OSA-kollen ökar kunskapen om OSA och deras tillämpning samt ger verktyg för dialog om tre områden: arbetstidens förläggning, arbetsbelastning, kränkande särbehandling.

OSA-utbildningen ger en fördjupning inom området organisatorisk och social arbetsmiljö.

OSA-kompassen ger en tydlig översikt och förståelse för Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och social arbetsmiljön.

SKR, Sobona och Lärarnas Samverkansråd har tagit fram ett partsgemensamt stöd för att underlätta arbetsmiljöarbetet i skolan.

Uppdrag Psykisk Hälsa (en överenskommelse mellan regeringen och SKR) har tagit fram ett verktyg som stöd och inspiration för medarbetare, chefer och fackligt förtroendevalda att motverka skadlig stress.

Arbetsmiljöverkets webbutbildning om hot och våld på arbetsplatsen som kan användas vid APT med mera.

Brottsförebyggandet rådet (Brå) har tillsammans med ett statligt partsråd utvecklat en webbplats och en handbok för att motverka hot och våld på jobbet.

Stressdialogen är ett verktyg för arbetsgrupper. Stressdialogen ska göra det lättare att prata om och minska stressen på jobbet. Syftet är att öka den gemensamma kunskapen, minska på skam och skuld, och göra det lättare att be om hjälp

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!